#93 Anong Araw ng Sanlinggo ang Sabbath ng mga Kristiyano?


Ang unang araw ng linggo, ito ay tinatawag na Araw ng Panginoon (Acts 20:7)

Nang unang araw ng sanlinggo, nang kami ay nagtitipon upang magputul-putol ng tinapay, si Pablo ay nagsalita sa kanila; yamang nagbabalak siya na umalis kinabukasan, nagpatuloy siya sa pagsasalita hanggang hatinggabi.

Acts 20:7 ABAB

Ang Bagong Tipan ay walang alinlangan na nagsasabi sa atin na ang Sabbath kasama ang mga kapistahan at bagong buwan ay isang anino lamang ng kung ano ang darating, ang bagong nilikha kay Kristo (Colosas 2:16-17). Ang Ikapitong-araw na Sabbath, na nagpapauna sa Unang-araw na Sabbath kay Kristo, ay lumipas na. Ang positibong batas ng Sabbath bilang ikapitong araw ay inalis, ngunit ang prinsipyo ng pag-iingat ng Sabbath ay nananatiling pa rin.

May karapatan ang Diyos sa pagtukoy sa araw na dapat Siyang sambahin ng Kanyang mga tao. Sa Bagong Tipan, ipinagdiriwang ng mga mananampalataya ang araw ng Panginoon bilang Sabbath ng mga Kristiyano (Mga Gawa 20:7, I Corinto 16:1-2). Ang mga talata sa itaas ay nagpapakita ng halimbawa ng pampublikong pagsamba sa unang araw ng linggo sa mga simbahan ng Galacia at Corinto. Sumulat si Pablo, “Sa unang araw ng bawat linggo.” Malinaw din na inilarawan sa atin ng PANGINOON kung paano ginawang araw ng Panginoon ang Sabbath. Sasagutin ito ng susunod na tanong. Sa ngayon, habang masigasig tayong naghihintay para sa huling kapahingahang darating, inaasahan natin ito sa pamamagitan ng pagpapahinga sa araw na itinakda Niya para sa atin na magpahinga mula sa lahat ng ating mga gawain at magpahinga sa Kanya, iyon ay ang araw ng Panginoon (Isaiah 58:13-14).

Ito ay gabay sa mga magulang sa pagtuturo gamit ang Katekismong Baptist para sa mga bata.


English Version

Q.93. What day of the week is the Christian Sabbath?
A.     The first day of the week, called the Lord’s Day. (Acts 20:7)

On the first day of the week, when we were gathered together to break bread, Paul talked with them, intending to depart on the next day, and he prolonged his speech until midnight.

Acts 20:7 ESV

The New Testament unmistakably tells us that the Sabbath along with the festivals and new moon is a mere shadow of what is to come, the new creation in Christ (Colossians 2:16-17). The Seventh-day Sabbath, which foreshadows the First-day Sabbath in Christ has passed away. The positive law of Sabbath being the seventh day had been abolished, but the principle of Sabbath-keeping remains the same.

God has the prerogative in determining the day that His people should worship Him. In the New Testament, the believers observe the Lord’s day as the Christian Sabbath (Acts 20:7, I Corinthians 16:1-2). The verses above exhibit a pattern of public worship during the first day of the week in Galatian and Corinthian churches. Paul wrote, “On the first day of every week.” The LORD vividly illustrated for us how the Sabbath was changed to Lord’s day. This will be answered by the next question. For now, while we are waiting diligently for the final rest that is to come, we anticipate it by resting on the day that He appointed for us to rest from all of our labors and to rest in Him, that is the Lord’s day.

To God be the glory!

Note: This question is #92 in the Children’s Catechism

Published by Jeff Chavez

Sinner saved by grace

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: