#92 Ano ang Itinuturo ng Ika-apat Utos?


Ang magtrabaho ng anim na araw at ingatan na banal ang araw ng Sabbath (Deut 5:12)

‘Ipangilin mo ang araw ng Sabbath, at ingatan mo itong banal, gaya ng iniuutos sa iyo ng PANGINOON mong Diyos.

Deuteronomy 5:12 ABAB

Nakapaloob sa utos na ito na nakalaan ang anim na araw para sa pagtatrabaho, at ang isang araw ay itinakda hindi para sa ating sarili kundi para sa Panginoon. Dahil pinagpala ng Diyos ang ika-pitong araw (Genesis 2:3), ito ay dapat ituring na banal ng Kanyang mga tao. Ito ay itinalaga ng Panginoon mula pa nang likhain Niya ang lahat ng mga bagay.

Natutunan natin noon ang ibig sabihin ng salitang “banal” (Question # 58). Ang Sabbath ay dapat na ituring na Banal. Kaya nga naman ang Sabbath ay hindi isang ordinaryong araw lamang na tulad ng ibang araw ng linggo. Sinabi sa Exodus 20:8 na “Alalahanin”. Ipinapakita lamang nito na hindi ito bagong utos kundi ito ay dapat nilang isagawa. Matibay ang pangangailangan na ito ay isagawa dahil ito ay nakabatay sa paglilikha at pagtutubos ng Diyos sa Kanyang bayan. Ito’y palatandaan ng makapangyarihang paglikha ng Diyos at mabiyayang pagliligtas Niya sa Kanyang mga tao.

Ito ay gabay sa mga magulang sa pagtuturo gamit ang Katekismong Baptist para sa mga bata.


English Version

Q.92. What does the fourth commandment teach you?
A.    To work six days and keep the Sabbath day holy. (Deut 5:12)

‘Observe the Sabbath day, to keep it holy, as the LORD your God commanded you.

Deuteronomy 5:12 ESV

This commandment indicates that six days must be set aside for work, and one day is set aside not for ourselves but for the LORD. Because God blessed the seventh day (Genesis 2: 3), it was to be considered holy by His people. It has been ordained of the Lord since the time of creation.

We learned before the meaning of the word “holy” (Question # 58). The Sabbath must be kept holy. That is why the Sabbath is not just an ordinary day like the other days of the week. Exodus 20: 8 says “Remember”. It only shows that this is not a new command but that it must be put into practice. There is a strong need for this to be practiced because it is anchored on the creation and redemption of God’s people. It is a sign of God’s mighty work of creation and His gracious act in saving His people.

To God be the glory!

Note: This question is #91 in the Children’s Catechism

Published by Jeff Chavez

Sinner saved by grace

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: