#91 Ano ang Ika-apat Utos?


Ang ika-apat na utos ay ito:

"Alalahanin mo ang araw ng Sabbath, upang ingatan itong banal. Anim na araw kang gagawa at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain; ngunit ang ikapitong araw ay Sabbath sa PANGINOON mong Diyos. Sa araw na ito ay huwag kang gagawa ng anumang gawain, ikaw o ang iyong anak na lalaki, ang iyong anak na babae, ang iyong aliping lalaki, ang iyong aliping babae, ang iyong mga baka, ang dayuhang nasa loob ng iyong mga pintuan; sapagkat sa loob ng anim na araw ay ginawa ng PANGINOON ang langit at lupa, ang dagat, at lahat ng naroroon, at nagpahinga sa ikapitong araw; kaya't binasbasan ng PANGINOON ang araw ng Sabbath, at ginawa itong banal.
Exodus 20:8-11 ABAB

Sa Sampung utos ng Diyos, ang ika-apat na utos ay ibinigay bilang isa sa pinakamahalagang utos para sa bayan ng Israel. Ito ang pinakamahaba at detalyadong utos. Ito din ay mas madalas na binabanggit kaysa sa ilang mga utos (11 na ulit sa aklat ni Moises at higit 100 na ulit sa lumang tipan). Maliban sa araw ng pagtubos, ang Sabbath ang natatanging araw kung saan pinagbabawal ang paggawa. Bago pa ang pormal na pagbibigay nito sa bayan ng Israel ito ay ibinigay na sa kanila bilang araw ng kapahingahan (Exodus 16:23).

Ito ay gabay sa mga magulang sa pagtuturo gamit ang Katekismong Baptist para sa mga bata.


English Version

Q.91. What is the fourth commandment?
A.    The fourth commandment is,

“Remember the Sabbath day, to keep it holy. Six days you shall labor and do all your work, but the seventh day is the Sabbath of the LORD your God. In it you shall do no work: you, nor your son, nor your daughter, nor your male servant, nor your female servant, nor your cattle, nor your stranger who is within your gates. For in six days the LORD made the heavens and the earth, the sea, and all that is in them, and rested the seventh day. Therefore the LORD blessed the Sabbath day and hallowed it.” (Exodus 20:8-11)

Of the Ten Commandments of God, the fourth commandment is given as one of the most important commandments for the people of Israel. This is the longest and most detailed command. It is also mentioned more often than some of the commandments (11 times in the book of Moses and over 100 times in the Old Testament). With the exception of the day of Atonement, the Sabbath is the only day on which any work is forbidden. Before it was formally given to the people of Israel it was already given to them as a day of rest (Exodus 16:23).

To God be the glory!

Note: This question is #90 in the Children’s Catechism

Published by Jeff Chavez

Sinner saved by grace

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: