#90 Ano ang Itinuturo Ikatlong Utos?


Ang ituring ang Pangalan, Salita, at Gawa ng Diyos nang may paggalang (Rev 15:3-4)

Ang isa sa mga ulo nito ay parang pinatay, ngunit ang sugat nito na ikamamatay ay gumaling, at ang buong lupa ay namamanghang sumunod sa halimaw. Ang mga tao’y sumamba sa dragon sapagkat ibinigay niya ang kanyang kapangyarihan sa halimaw; at sinamba nila ang halimaw, na sinasabi, “Sino ang katulad ng halimaw at sinong makakalaban dito?”

Revelation 13:3-4 ABAB

Ang pagsuway sa utos na ito ay may mabigat na kaparusahan (Leviticus 24:16). Hindi ito nangangahulugan na iwasan ang Pangalan ng Diyos. Hindi tayo dapat magkabit ng anumang pamahiin sa utos na ito, kundi ingatan na hindi magkamali ng pagbanggit sa Banal na Pangalan ng Diyos.

Ang prinsipyo na iniiwan nito sa atin ay ang paggalang sa Diyos ng Tipan. Sa tanong na ito, pinapakita na lahat ng bagay na may kinalaman sa Diyos—pangalan, salita, at gawa—ay dapat natin i-respeto o igalang. Napakahalaga na ituro din ito sa mga kabataan, dahil mabigat ang parusa sa mga taong lumalapastangan sa banal na Pangalan.

Ito ay gabay sa mga magulang sa pagtuturo gamit ang Katekismong Baptist para sa mga bata.


English Version

Q.90. What does the third commandment teach you?
A.    To treat God’s name, word, and works with reverence. (Rev 15:3-4)

One of its heads seemed to have a mortal wound, but its mortal wound was healed, and the whole earth marveled as they followed the beast. And they worshiped the dragon, for he had given his authority to the beast, and they worshiped the beast, saying, “Who is like the beast, and who can fight against it?”

Revelation 13:3-4 ESV

Disobedience to this commandment carries severe punishment (Leviticus 24:16). This does not mean avoiding the Name of God. We must not attach any superstition to this commandment, but be careful not to misuse God’s Holy Name.

The principle it leaves us with is respect for the God of the Covenant. This question shows that all things pertaining to God — name, word, and deed — should be respected or honored. It is very important to teach this to the youth and kids as well because the punishment for those who blaspheme the Holy Name is severe.

To God be the glory!

Note: This question is #89 in the Children’s Catechism

Published by Jeff Chavez

Sinner saved by grace

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: