#87 Ano ang Ikalawang Utos?


Ang ikalawang utos ay ito:

“Huwag kang gagawa para sa iyong sarili ng inukit na larawan o ng anumang kawangis ng anumang nasa langit sa itaas, o ng nasa lupa sa ibaba, o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mo silang yuyukuran, o paglikuran man sila; sapagkat akong PANGINOON mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin, na aking pinarurusahan ang mga anak dahil sa kasamaan ng mga magulang hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi ng mga napopoot saakin; ngunit pinagpapakitaan ko ng wagas na pag-ibig ang libu-libong umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga utos.

Exodus 20:4-6 ABAB

Dahil nga wala silang nakitang anumang anyo at larawan ng Diyos, ang paggawa at pagsamba ng mga larawan o anumang wangis ay paglapastangan sa Diyos. Walang anumang bagay sa mundo ang sapat para ilarawan ang kadakilaan ng Diyos, ang isipin na ang mga inukit na larawan ay sapat para ilarawan ang Diyo at ang pag-yukod sa kanila ay pagtalikod sa Diyos na nararapat lamang sambahin.

Kung ang unang utos ay tungkol sa nararapat at nag-iisang “Object” ng pagsamba, ito naman ay tumutukoy sa tamang paraan ng pagsamba. Hindi tayo dapat gumawa ng imahe para i-represent ang Diyo sa anumang anyo, at sumamba sa anumang uri ng imahe.

Ito ay gabay sa mga magulang sa pagtuturo gamit ang Katekismong Baptist para sa mga bata.


English Version

Q.87. What is the second commandment?
A.    The second commandment is,

“You shall not make for yourself a carved image, or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth; you shall not bow down to them nor serve them. For I, the LORD your God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers on the children to the third and fourth generations of those who hate Me, but showing mercy to thousands, to those who love Me and keep My commandments.”

Exodus 20:4-6

Since they have not seen any form and image of God, making and worshiping images or any likeness is blasphemy. There is nothing in the world enough to describe the greatness of God, to think that carved images are enough to describe God and to bow down to them is to turn away from God who is the only One worthy of worship.

While the first commandment is about the proper and single “Object” of worship, this command refers to the proper way or manner of worship. We should not make an image to represent God in any form and worship any kind of image.

To God be the glory!

Note: This question is #86 in the Children’s Catechism

Published by Jeff Chavez

Sinner saved by grace

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: