#62 Ano ang kahulugan ng pananampalataya kay Kristo?


Ang magtiwala kay Kristo lamang para sa aking kaligtasan (Acts 4:12)

Walang kaligtasan sa kanino pa man, sapagkat walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay sa mga tao na ating ikaliligtas.”

Acts 4:12 ABAB

Hindi nag-aalinlangan at napakalinaw ng Bibliya sa pagpapahayag na si Kristo lamang ang daan tungo sa Ama at walang kaligtasan sa kanino pa man liban sa Kanya. Madaling sabihin na naniniwala ang isang tao sa kay Kristo ngunit ibang bagay ang ipagkatiwala mo ang iyong buhay sa Kanya.

Ang pananampalataya kay Hesu-Kristo ay humihingi ng ganap na paglagak ng ating pagtitiwala sa Kanya para sa ating pangwalang-hanggang kalalagayan. Sa pangalan lamang Niya may kaligtasan. Dapat talikuran ng isang tao ang pagtitiwala sa sarili, at magtiwala lamang kay Hesus bilang Panginoon at Tagapagligtas dahil si Kristo lamang ang nagbigay ng kasiyahan sa katarungan ng Diyos at naglaan ng Kanyang sariling buhay bilang ganap na alay upang tubusin ang kasalanan ng Kanyang mga tao.

Sa Diyos lamang ang papuri!

Ito ay gabay sa mga magulang sa pagtuturo gamit ang Katekismong Baptist para sa mga bata.


English Version

Q.62.  What does it mean to believe in Christ?
A.   To trust in Christ alone for my salvation. (Acts 4:12)

And there is salvation in no one else, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved.”

Acts 4:12 ESV

The Bible is unequivocal and very clear in declaring that Christ alone is the way to the Father and that there is no salvation in anyone else but in Him alone. It’s easy to say that someone believes in Christ but it is a different thing to entrust your whole life to something else.

Faith in Jesus Christ demands the resting of our trust in Him for our eternal destiny. Only in His name can salvation be found. One must give up self-trust, and trust in Him as Lord and Savior since Christ alone satisfied the justice of God and provided His own life as the perfect sacrifice to atone the sins of His people.

To God be the glory!

Note: This question is #61 in the Children’s Catechism

Published by Jeff Chavez

Sinner saved by grace

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: