#58 Paano pinababanal ng Diyos ang makasalanan?


Ang mga makasalanan ay ginagawang banal ng Diyos sa puso at sa gawa (Rom 6:13)

At huwag din ninyong ihandog ang mga bahagi ng inyong katawan sa kasalanan bilang kasangkapan ng kasamaan tungo sa kasalanan, kundi ihandog ninyo ang inyong sarili sa Diyos, na tulad sa mga buhay mula sa mga patay, at ang mga bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan ng pagiging matuwid tungo sa Diyos.

Romans 6:13 ABAB

Ito ang dakilang biyaya ng kaligtasan, hindi lamang tayo inaaring-ganap kay Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya kundi tayo din ay ginagawang banal ng Diyos sa ating puso at gawa. Ang pagiging banal ay ang pagbubukod ng Diyos sa Kanyang mga tao mula at papalayo sa kasalanan tungo sa Kanya. Dahil ang Diyos ay banal at hiwalay sa kasalanan, walang kasamaan o kadiliman man, ang Kanyang mga tao na nakay Kristo din ay inaayon Niya sa Kanyang katangian sa pamamagitan ng Banal na Espiritu.

Dahil ang mga tao ay may masamang puso na may pagkapoot sa Diyos, kinakailangan na linisin ng Diyos ang puso ng makasalanan. Ang mga tao naman ng Diyos bagaman pinatawad na ay may nananatiling kasalanan pa rin, ang Diyos ay gumagawa para pabanalin ang Kanyang mga tao tungo sa wangis ng Kanyang anak na si Hesu-Kristo.

Sa Diyos lamang ang papuri!

Ito ay gabay sa mga magulang sa pagtuturo gamit ang Katekismong Baptist para sa mga bata.


English Version

Q.58.     How does God sanctify sinners?
A.          God makes sinners more and more holy in heart and conduct. (Rom 6:13).

Do not present your members to sin as instruments for unrighteousness, but present yourselves to God as those who have been brought from death to life, and your members to God as instruments for righteousness.

Romans 6:13 ESV

This is the great blessing of salvation, not only are we justified in Christ by faith but we are also sanctified by God in our hearts and deeds. Holiness is God’s act to set apart His people from and away from sin to Himself. Because God is holy and separate from sin, without evil or darkness, His people who are also in Christ are being conformed to His character by the Holy Spirit.

Because people have impure hearts that hate God, after justification, God must purify a sinner’s heart. God’s people, although forgiven, still have sin, God works to sanctify His people in the image of His son Jesus Christ.

To God be the glory!

Note: This question is #56 in the Children’s Catechism

Published by Jeff Chavez

Sinner saved by grace

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: