#55 Ano ang Kahulugan ng Pagtutubos?


Tinupad ni Hesus ang hinihingi ng katarungan ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang pagdurusa at kamatayan bilang kahalili ng mga makasalanan. (Isa 53)

Dahil si Hesus ay Diyos na nagkatawang tao, tanging ang perpektong buhay at dugo lamang Niya ang sapat na kabayaran para sa hinihingi ng katarungan ng Diyos. Wala ng iba na nakagawa o makakagawa ng Kanyang ginawa sa Krus, at wala ng magiging katulad Niya bilang Diyos at tao.

Ang ginawa ni Hesus ay “substitutionary”. Ang Diyos mismo ay nangako na lulutasin ang walang katapusang utang na natamo ng isang kasalanan, at ipinadala Niya ang Kanyang Anak na nagkatawang-tao na may walang hanggang katuwiran upang iligtas tayo mula sa paghatol. Hindi natin ito kayang gawin, at hindi rin ito kayang gawin ng ating mga anak. Ito lamang ang pag-asa ng mga makasalanan. Kaya sa ating mga magulang, lagi nating ilagay sa isipan ng ating mga Anak ang ginawa ni Hesus sa krus ng kalbaryo.

Sa Diyos lamang ang papuri!

Ito ay gabay sa mga magulang sa pagtuturo gamit ang Katekismong Baptist para sa mga bata.


English Version

Q.55.  What is meant by the atonement?
A.      Christ satisfied God’s justice by His suffering and death as a substitute for sinners. (Isa 53)

Because Jesus is God incarnate, only His perfect life and blood are sufficient payment for God’s demands of justice. No one else has done or can do what He did on the Cross, and no one will be like Him as God and man.

What Jesus did was substitutionary. God Himself promised to settle the infinite debt incurred by sin, and He sent His incarnate Son with eternal and perfect righteousness to save us from judgment. We can’t do it, and neither can our children. This is the only hope of sinners. Let us always keep in the minds of our children what Jesus did on the cross of Calvary.

To God be the glory!

Note: This question is #54 in the Children’s Catechism

Published by Jeff Chavez

Sinner saved by grace

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: