Ang Ebanghelyo ni Hesu-Kristo

Maraming Kristiyano, simbahan, at organisasyon ang madalas na gumagamit ng salitang ebanghelyo upang ilarawan ang kanilang mga paniniwala. Ang mga teolohikal na kontrobersya ay naganap at nangyayari tungkol sa kahulugan ng ebanghelyo at kung sino ang nangangaral nito nang tapat. Ano ang ibig sabihin ng pamilyar na salitang ebanghelyo? Ang pinakamabuting paraan para sagutin ang tanong na iyan ay ang bumaling sa Bibliya.

Sa Bagong Tipan ng Griyego (Greek New Testament), ang pangngalang euangelion (“ebanghelyo”) ay naisulat nang mahigit pitumpung beses. Dahil masasabi natin na ang buong Bagong Tipan ay tungkol sa ebanghelyo, maaaring asahan natin na ang salita ay ginamit nang mas madalas. Ang higit na nakakagulat, ang paggamit nito ay lubhang nag-iiba sa mga may-akda ng mga aklat ng Bagong Tipan. Ginamit ni Paul ang salita nang higit sa tatlong beses nang mas madalas kaysa sa pinagsama-samang lahat ng iba pang mga may-akda. Karamihan sa iba pang gamit ay matatagpuan sa Mateo at Marcos, na kakaunti, kung mayroon man, sa Lucas, Juan, Pedro, at Santiago.

Ang ibig sabihin ng salitang ebanghelyo ay “mabuting balita.” Ang salita ay hindi natatangi sa mensaheng Kristiyano, ngunit ginamit din ito sa paganong mundo upang tumukoy sa isang magandang anunsyo. Sa Bagong Tipan, ito ay tumutukoy sa mabuting balita ni Hesus na Tagapagligtas. Kadalasan, ginagamit ito sa pag-aakalang alam ng mambabasa kung ano ang ibig sabihin ng salita.

Habang tinitingnan natin nang mabuti ang mga paraan kung paano ginamit ang ebanghelyo sa Bagong Tipan, maraming mga punto ang ating bigyang-diin. Una, madalas nating makita ang pariralang “ang ebanghelyo ng Diyos.” Idiniin ng pariralang ito ang pinagmulan ng ebanghelyo bilang isang regalo mula sa Diyos. Ang ebanghelyo ay sa Diyos, hindi tao, ang pinagmulan. Pangalawa, ang katangian ng ebanghelyo ay tinukoy sa ilang paraan: ang ebanghelyo ay totoo (Gal. 2:5, 14; Col. 1:5), mapagbiyaya (Gawa 20:24), at maluwalhati (2 Cor. 4:4). ; 1 Tim. 1:11). Pangatlo, nakikita natin ang dalawang tugon sa ebanghelyo. Ang pangunahing tugon ay pananampalataya (Mga Gawa 15:7; Efe. 1:13). Ngunit ang pagsunod ay isa ring tugon (1 Pedro 4:7; Rom. 1:5; 10:16; 16:26; 2 Tes. 1:8).

(Ang paggamit ni Paul ng ideya ng pagsunod sa pananampalataya sa Roma ay may elemento ng kabalintunaan habang tumugon siya sa mga nag-akusa sa kanya ng antinomianism, na labag sa batas.) Ikaapat, nakikita natin ang ilang resulta ng ebanghelyo. Ang ebanghelyo, siyempre, ay nagdadala ng kaligtasan (Rom. 1:16; Eph. 1:13). Dinadala rin nito ang kaharian (Mat. 4:23; 9:35, 24:14). Nagdudulot ito ng pag-asa sa bayan ng Diyos (Col. 1:23). Ang ebanghelyo ay isang motibasyon din sa pagpapakabanal (Marcos 8:35; 10:29; 2 Cor. 9:13; Eph. 6:15; Fil. 1:27).

Ang lahat ng mga paraan na ito kung saan ginamit ang salitang ebanghelyo ay tumuturo sa nilalaman nito, ngunit mayroon ding mga talata sa Bagong Tipan na malinaw sa nilalaman nito. Sa pagsusuri sa mga tekstong ito, natuklasan natin na kung minsan ang salitang ebanghelyo ay malawakang tumutukoy sa lahat ng aspeto ng kaligtasan at bagong buhay na ibinibigay ni Jesus sa Kanyang mga tao, at kung minsan ito ay ginagamit nang mas limitado o “narrower” upang tukuyin kung ano ang ginagawa ni Jesus para sa atin ng labas sa natin. Sa madaling salita, kung minsan ang terminong ebanghelyo ay malawakan o “broader” na tumutukoy sa gawain ni Jesus ng pagbibigay-katwiran para sa at pagpapabanal sa Kanyang mga tao, at kung minsan ay tumutukoy sa gawain ng pagbibigay-katwiran ni Jesus. Ang isa pang paraan ng paglalagay ng pagkakaibang ito ay kung minsan ang salitang ebanghelyo ay malawakang tumutukoy sa lahat ng katuparan ng Bagong Tipan sa ipinangako sa Lumang Tipan, at kung minsan ang terminong ebanghelyo ay ginagamit na tumutukoy sa paggawa ni Jesus na taliwas sa ating paggawa sa Batas.

Ang isang halimbawa ng mas malawak na kahulugan ng salitang ebanghelyo ay makikita sa Marcos 1:1,

“Ang pasimula ng ebanghelyo ni Jesucristo, ang Anak ng Diyos.” 

Ang paggamit na ito ng salitang ebanghelyo ay tila tumutukoy sa lahat ng sinasabi sa atin ni Marcos tungkol sa pagtuturo at gawain ni Jesus. Nakikita natin ang isa pang malawak na gamit sa Apocalipsis 14:6–7:

Pagkatapos ay nakita ko ang isa pang anghel na direktang lumilipad sa itaas, na may walang hanggang At nakita ko ang isa pang anghel na lumilipad sa gitna ng himpapawid, na may walang  hanggang ebanghelyo na ipahahayag sa mga naninirahan sa lupa, sa bawat bansa, lipi, wika at bayan. Sinabi niya sa malakas na tinig, "Matakot kayo sa Diyos at magbigay luwalhati sa kanya, sapagkat dumating na ang oras ng kanyang paghuhukom, at sambahin ninyo ang gumawa ng langit, ng lupa, ng dagat at ng mga bukal ng tubig." 

Dito ang ebanghelyo ay ang tawag sa pagsisisi at pagsamba sa Diyos.

Mas madalas, ang terminong ebanghelyo ay ginagamit nang makitid at ang nilalaman nito ay tinukoy. Makikita natin ito sa 1 Mga Taga-Corinto 15:1–4:

Ngayon, mga kapatid, ipinaaalala ko sa inyo ang magandang balita na ipinangaral ko sa inyo, na inyo nang tinanggap, na siya naman ninyong pinaninindigan, na sa pamamagitan nito kayo ay ligtas, kung matatag ninyo itong panghahawakan — malibang kayo'y sumampalataya nang walang kabuluhan. Sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang akin ding tinanggap: na si Cristo ay namatay para sa ating mga kasalanan, ayon sa mga kasulatan...

Dito, ang ebanghelyo ay ang mensahe ng nagliligtas na kamatayan at muling pagkabuhay ni Hesus.

Sa ibang lugar, isinulat ni Pablo ang tungkol sa “maluwalhating ebanghelyo ng pinagpalang Diyos na ipinagkatiwala sa akin,” at tinukoy niya kung ano ang ebanghelyong iyon:

Ang kasabihan ay mapagkakatiwalaan at nararapat tanggapin ng lubos, na si Cristo Jesus ay naparito sa sanglibutan upang iligtas ang mga makasalanan, na sa kanila'y ako ang pinaka una. Ngunit ako ay nakatanggap ng awa sa kadahilanang ito, upang sa akin, bilang nangunguna, ay maipakita ni Jesu-Kristo ang kanyang sakdal na pagtitiyaga bilang isang halimbawa sa mga mananampalataya sa kanya para sa buhay na walang hanggan. ( 1 Tim. 1:11, 15–16 )

Dito, ang ebanghelyo ay ang gawaing pagliligtas ni Kristo para sa mga makasalanan.

Ganito rin ang isinulat ni Pablo sa 2 Timoteo:

Kaya't huwag mong ikahiya ang patotoo tungkol sa ating Panginoon, o ako na kaniyang bilanggo, kundi makibahagi sa pagdurusa para sa ebanghelyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, na nagligtas sa atin at tumawag sa atin sa isang banal na pagtawag, hindi dahil sa ating mga gawa, kundi dahil sa ang kaniyang sariling layunin at biyaya, na ibinigay niya sa atin kay Cristo Jesus bago ang mga kapanahunan, at ngayon ay nahayag sa pamamagitan ng pagpapakita ng ating Tagapagligtas na si Cristo Jesus, na nagpawi ng kamatayan at nagdala ng buhay at kawalang-kamatayan sa liwanag sa pamamagitan ng ebanghelyo. . . . Alalahanin mo si Jesu-Cristo, na nabuhay mula sa mga patay, ang supling ni David, ayon sa ipinangaral sa aking ebanghelyo. ( 2 Tim. 1:8–10; 2:8 )

Ang makitid na paggamit na ito ng salitang ebanghelyo ay karaniwan sa mga isinulat ng mga Reformers noong ika-labing-anim na siglo. Makikita natin ito sa pag-iisip ni John Calvin:

Ang salita ng pananampalataya ay inilagay sa pamamagitan ng metonymy [gamit ang pangalan ng isang konsepto para sa isa pang konsepto kung saan ito nauugnay] para sa salita ng pangako, ibig sabihin, para sa mismong Ebanghelyo, dahil ito ay nauugnay sa pananampalataya. Ang kaibahan sa pagitan ng batas at Ebanghelyo ay dapat na maunawaan, at mula sa pagkakaibang ito ay mahihinuha natin na, tulad ng hinihingi ng batas ng paggawa, ang Ebanghelyo ay nangangailangan lamang na ang mga tao ay magdala ng pananampalataya upang matanggap ang biyaya ng Diyos.

Malinaw din ito kay Zacharias Ursinus. Malapit sa simula ng kanyang komentaryo sa Heidelberg Catechism, hinati ni Ursinus ang lahat ng doktrina sa batas at ebanghelyo:

Ang doktrina ng simbahan ay binubuo ng dalawang bahagi: ang Batas, at ang Ebanghelyo; kung saan naunawaan natin ang kabuuan at nilalaman ng sagradong Kasulatan. Ang batas ay tinatawag na Dekalogo, at ang ebanghelyo ay ang doktrina tungkol kay Kristo na tagapamagitan, at ang libreng kapatawaran ng mga kasalanan, sa pamamagitan ng pananampalataya.

Ang ganitong mga pagmumuni-muni sa ebanghelyo ay nanatiling karaniwan sa Reformed theology, tulad ng nakikita natin mula sa mahaba, kaakit-akit na sipi mula sa dakilang Dutch theologian na si Herman Bavinck:

Ngunit ang salita ng Diyos, kapwa bilang batas at ebanghelyo, ay ang paghahayag ng kalooban ng Diyos, ang pagpapahayag ng tipan ng mga gawa at ang tipan ng biyaya. . . . Bagama't sa malawak na kahulugan ang mga terminong "batas" at "ebanghelyo" ay talagang magagamit upang tukuyin ang luma at ang bagong dispensasyon ng tipan ng biyaya, sa kanilang aktwal na kahalagahan ay tiyak na inilalarawan nila ang dalawang mahalagang magkaibang paghahayag ng banal na kalooban [Bavinck here cites maraming teksto ng patunay sa Bagong Tipan]. . . . Sa mga tekstong ito, ang batas at ebanghelyo ay ikinukumpara bilang kahilingan at kaloob, bilang utos at pangako, bilang kasalanan at biyaya, bilang karamdaman at kagalingan, bilang kamatayan at buhay. . . . Ang kautusan ay nagmumula sa kabanalan ng Diyos, ang ebanghelyo mula sa biyaya ng Diyos; ang batas ay kilala mula sa kalikasan, ang ebanghelyo ay mula lamang sa natatanging paghahayag; hinihingi ng batas ang ganap na katuwiran, ngunit ibinibigay ito ng ebanghelyo; ang batas ay umaakay sa mga tao tungo sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng mga gawa, at ang ebanghelyo ay nagbubunga ng mabubuting gawa mula sa kayamanan ng buhay na walang hanggan na ipinagkaloob sa pananampalataya; kasalukuyang hinahatulan ng batas ang mga tao, at pinawalang-sala sila ng ebanghelyo; ang batas ay tumutugon sa sarili nito sa lahat ng tao, at ang ebanghelyo ay para lamang sa mga nakatira sa loob ng pandinig nito.

Gaano kaliwanag, katangi-tangi, biblikal, at kahalaga ang presentasyong ito ng ebanghelyo.

Kailangang ipangaral ng simbahan ang ebanghelyo sa parehong malawak “broad” at makitid “narrow” na kahulugan nito. Ang salitang Griyego para sa ebanghelyo ay nagbigay sa mundong nagsasalita ng Ingles ng salitang evangelism. Ang tunay na pag-eebanghelyo, ayon sa Dakilang Utos na ibinigay ni Hesus sa Mateo 28:18–20, ay tungkol sa paggawa ng mga alagad: una, sa makitid na kahulugan ng pagtawag sa mga lalaki at babae upang maniwala kay Jesus at, pangalawa, sa malawak na kahulugan ng pagtuturo sa kanila na sundin ang lahat ng bagay na itinuro ni Jesus sa Kanyang mga tao. Para sa kapakanan ng ebanghelyo, isulong nating lahat ang tunay na ebanghelismo.

Sa Diyos lamang ang papuri!


Ito ay salin sa tagalog mula sas What Does the Gospel Mean? ni W. Robert Godfrey

Published by Jeff Chavez

Sinner saved by grace

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: