#45 Bakit hindi maaaring maligtas ang sinuman sa pamamagitan ng tipan ng buhay?


Dahil ang lahat ay sumuway dito at hinatulan dahil dito. (Rom 5:12)

Kaya’t kung paanong sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan, at sa pamamagitan ng kasalanan ay ang kamatayan, kaya’t dumating sa lahat ng mga tao ang kamatayan, sapagkat ang lahat ay nagkasala;

Romans 5:12 ABAB

Kung ang naunang tanong ay nagpakita na wala talagang maliligtas sa pamamagitan ng gawa, dito naman ay ang pagbibigay ng dahilan kung bakit imposible itong magawa ng tao. Malinaw sa Bibliya at sa mga naunang tanong na ang ating unang magulang ay sumuway sa Diyos. At dahil si Adan ay tumayo para sa lahat ng mga tao, ang bawat isa ay ibinilang na sumuway din. Buhat dito, ang lahat ng taong nabubuhay ay nasa ilalim ng paghatol ng Diyos.

Kasama ang lahat dito maging ang mga sanggol at bata. Dapat na maunawaan ng mga magulang na hindi ipinanganak na inosente ang mga bata, silay ay makasalanan. Kaya sa ating pagtuturo sa kanila, huwag nating hayaan na ito ay magdulot sa kanila na isipin na kikitain nila ang pabor ng Diyos. Laging ipaunawa sa kanila na sila ay makasalanan at kay Kristo lang may kaligtasan mula sa matuwid na paghatol ng Diyos.

Sa Diyos ang Papuri!

Ito ay gabay sa mga magulang sa pagtuturo gamit ang Katekismong Baptist para sa mga bata.


English Version

Q.45.  Why can’t anyone be saved through the covenant of life?
A.   Because all have broken it and are condemned by it. (Rom 5:12)

Therefore, just as sin came into the world through one man, and death through sin, and so death spread to all men because all sinned—

Romans 5:12 ESV

If the previous question showed that no one can really be saved by works, here we see the giving of reasons why it is impossible for man to do so. It is clear from the Bible and the preceding questions that our first parent disobeyed God. And because Adam stood up for all men as our federal head, each one is counted as transgressors as well. Hence, all living people are under God’s condemnation.

This includes everyone including babies and children. Parents must understand that children are not born innocent, they are sinners. So in teaching them to obey God, let us not allow this to cause them to think that they are gaining God’s favor. Always let them know that they are sinners and that only in Christ is there salvation from God’s just condemnation.

To God be the glory.

Note: This question is #41 in the Children’s Catechism

Published by Jeff Chavez

Sinner saved by grace

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: