#38 Ano ang naging epekto ng kasalanan ni Adan sa buong sangkatauhan?


Tayong lahat ay ipinangak na may sala at makasalanan (Eph 2:3b)

Tayong lahat ay dating nabuhay sa gitna ng mga ito, sa mga pagnanasa ng laman, na ating ginagawa ang mga nais ng laman at ng pag-iisip, at tayo noo’y katutubong mga anak ng kapootan, gaya naman ng mga iba.

Ephesians 2:3 ABAB

Ito ang isa sa napakahalagang katotohanan na dapat maunawaan ng mga bata at mga magulang. Hindi ipinanganak ang mga sanggol na anghel, kundi makasalanan at nasa ilalim ng poot ng Diyos. Hindi ito maitatanggi ng mga magulang dahil wala namang nagturo sa mga bata na magsinungaling, maging madamot at maging suwail. Ito ang kalikasan ng lahat ng mga tao pagkatapos ng pagbagsak sa kasalanan.

Kaya napakahalaga ng pagdidisplina ng mga magulang sa kanilang anak para hubugin ang mga bata at ituwid tungo sa daan ng Panginoon. Dito mas kailangan ng mga bata ang salita ng Panginoon na maituturo ng mga magulang sa pamamagitan ng katekismo. Dito mas kailangan ng mga magulang ang salita ng Panginoon at hindi sundin ang kanilang sariling paraan sa pagpapalaki ng mga bata.

Sa Diyos ang Papuri!

Ito ay gabay sa mga magulang sa pagtuturo gamit ang Katekismong Baptist para sa mga bata.


English Version

Q.38.  What effect did the sin of Adam have on you and all people?
A.  We are all born guilty and sinful. (Eph 2:3b)

Among whom we all once lived in the passions of our flesh, carrying out the desires of the body and the mind, and were by nature children of wrath, like the rest of mankind.

Ephesians 2:3 ESV

This is one of the most important truths that children and parents should understand. Babies are not born angels but are sinners and under the wrath of God. Parents cannot deny this because no one has taught children to lie, to be stingy, and to be rebellious. This is the nature of all people after the fall.

That is why it is so important for parents to discipline their children to mold and direct them to the way of the Lord. Here, we can see children’s need for the word of God which parents can teach through the catechism. Here, we can also see the parents’ need for the word of God and not follow their own way of raising children.

To God be the glory!

Note: This question is #37 in the Children’s Catechism

Published by Jeff Chavez

Sinner saved by grace

One thought on “#38 Ano ang naging epekto ng kasalanan ni Adan sa buong sangkatauhan?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: