Truth in Focus: Ang Diyos at ang Banal na Trinidad

Ang katuruan tungkol sa Diyos at sa Banal na Trinidad ay napakahalaga para sa buhay ng isang Kristiyano. Kung may mali kang pananaw sa Diyos na iyong sinasamba ay maaaring itong tumungo sa pagsamba ng diyos-diyosan. Maaari niyong mapanood sa Truth in Focus ang kanilang serye mula sa ikalawang kapitulo ng 1689 London Baptist Confession of Faith: God and the Trinity.

Unang Bahagi – Tinalakay dito ang mga Katangian ng Diyos na sa Kanya lamang (Singularity and Self-existence).

Ikalawang Bahagi – Tinalakay din dito ang ilan pang Katangian ng Diyos na sa Kanya lamang (Incomprehensibility, Spirituality, Immortality, Infinity, Omniscience, Omnipotence, Omnipresence, Holiness etc.).

Ikatlong Bahagi – Ito naman ay tungkol sa pagiging Soberano ng Diyos at ilan pang mga katangian (Mercy, Love, long-suffering, Justice etc).

Ikaapat na Bahagi – Sa bahaging ito, ipinakita ang ganap na control, kaalaman at pagkaunawa ng Diyos sa lahat ng bagay. Kasama din dito ang pagtalakay sa Banal na Trinidad at mga paglilinaw sa pagka-Diyos ng bawat Persona.

Ikalimang Bahagi – Dito naman ay sinagot ang ilang mga pagsalungat patungkol sa Doktrina ng Banal na Trinidad.

Ikaanim ng Bahagi – Sa huling bahagi ay ang paglalapat at ilang praktikal na kahalagahan ng pagkauna sa katangian ng Diyos. Pinakita din nila ang mga halimbawa ng maling pagkaunawa sa Diyos (false analogies, cults, etc).

Sa Diyos ang Papuri!

Published by Jeff Chavez

Sinner saved by grace

3 thoughts on “Truth in Focus: Ang Diyos at ang Banal na Trinidad

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: