Kumusta na ang Pag-ibig mo sa Diyos?

Araw-araw ay ipinapakita at pinapatunayan ng Diyos ang Kanyang dakilang pag-ibig para sa Kanyang mga tao. Higit natin itong natunghayan sa Kanyang pagsugo sa Kanyang Anak para iligtas tayo sa ating kasalanan at sa poot na darating (Rom 5:8).

Walang duda na inibig at iniibig tayo ng Diyos. Ang tanong, mahal ba natin ang Diyos? Paano naman ang pag-ibig natin sa Kanya? Ito ang sentro sa ika-23 kapitulo ng aklat ni Josue sa ika-11 talata.

Kaya’t ingatan ninyo ang inyong sarili, ibigin ninyo ang PANGINOON ninyong Diyos.

Josue 23:11 ABAB


Bakit natin dapat ibigin ang Panginoon?

  1. Dahil may ginawa ang Diyos para sa atin. v. 3
  2. Dahil may binigay na maliwanag na tagubilin ang Diyos v. 6-13
  3. Dahil nagtutustos ang Diyos ng mga bagay para sa ating buhay v. 14

May ginawa ang Diyos para sa atin. v. 3

Binigyan ng Diyos ang bayan ng Israel ng kapayapaan (v.1). Nakita nila ang ginawa ng Diyos. Siya ang unang gumawa ng mabuti at mainam sa Kanyang mga tao.

Ang Diyos ang unang umibig sa atin (1 Juan 4:19). Hindi natin Siya noon iniibig. Tayo ay napopoot sa Kanya at naghihimagsik laban sa Kanyang kabanalan (Rom. 8:7). Sa bayan ng Israel, sa kabila ng katigasan ng kanilang ulo makikita natin ang dalawang ginawa ng Diyos para sa kanila.

a. Ang Panginoong Diyos ang nakipaglaban para sa kanila v. 3, 10.

Sila’y nanagumpay laban sa mga mahuhusay na bansa hindi dahil sa kanilang kakayanan. Sila’y mga alipin at walang alam sa pakikipaglaban, ngunit nanginig ang kanilang mga kalaban (Joshua 6). Ito’y dahil sa kapangyarihan lamang ng Diyos.

Kung hindi gagawa ang Diyos sa ating buhay, wala tayong mapapala.

Sa pakikipagbaka natin sa kasalanan, tayo ay nanagumpay dahil sa ginawa ni Hesus sa Krus laban sa kasalanan, at sa pagkilos ng Banal na Espiritu sa ating buhay. Hindi tayo nakakalakad sa kabanalan saganang sa sarili natin kundi dahil sa mabiyayang pagkilos ng Diyos na gumagawa sa atin para sa kanyang mabuting kalooban.

b. Tinupad Niya ang Kanyang Pangako v. 5.

Kailan man hindi nabigo ang nangakong Diyos. Ang nabibigo ay ang mga pinangakuan ng Diyos. Sinabi sa 2 Ti 2:13, “kung tayo’y hindi tapat, siya’y nananatiling tapat; sapagkat hindi niya maipagkakaila ang kanyang sarili.”

Maraming pangako ang Diyos na dapat nating panghawakan.

May pangako Siya na tayo ay Kanyang pagpapalain sa ating paglapit sa Kanya lalo na sa araw ng panambahan. Ngunit kumusta ang ating puso sa pagtitipon at panambahan? Tayo ba ay malamig na lumalapit sa Diyos? Nasaan na ang alab ng iyong puso noong ikaw ay unang lumapit sa Kanya?

may binigay na maliwanag na tagubilin ang Diyos v. 6-13


Ang ika-anim na talata sa ika-23 kapitulo ng Josue ay nagpapaala-ala ng inutos ng Diyos sa pamamagitan ni Moises kay Josue (1:7). Kaya’t kayo’y magpakatatag na mabuti. Iyan ang umaalingawngaw sa tainga ng bayan ng Israel na iniutos ng Diyos. Dapat silang maging matatag at ingatan ang utos ng Diyos.

Anuman ang ating kalagayan, tayo ay dapat na magpakatatag at manatiling nakatayo sa lakas ng Diyos na nasa harap natin.

Maliwanag ang tagubilin ng Diyos na maingat na gawin ang lahat na nakasulat sa aklat ng kautusan ni Moises. Hindi kung ano lang ang nais nating ingatan sa kautusan kundi lahat. Katulad ito ng sinabi ni Hesus sa Kanyang mga alagad na, “Kung ako’y inyong minamahal ay tutuparin ninyo ang aking mga utos.” (John 14:15)

Hindi nagkulang sa pagbigay ng utos ang Diyos. Kaya nais at inutos Niya na sumunod sa lahat ng kautusan. Ito ay tumutukoy sa sampung utos (Ex 20:1-17). Alam natin ang Kanyang utos at malinaw na ibinigay sa atin.

Sa sampung utos ng Diyos, mas madalas nabibigyan ng diin ang huling anim kaysa sa naunang apat. Nakakalungkot pa na para sa ilan, mainam at mabuti ang siyam ngunit ang pang-apat ay pinag-iisipan pa. Ito ay ang ituring na banal ang Araw ng Pagsamba.

Minsan malamig tayo sa pagturing na banal ang Araw ng pagsamba. Walang baga ang ating puso na purihin ang Diyos. Ngunit ayaw ng Diyos ng ‘part-time, kundi ‘full-time’ na tagasunod.

Sa pagbigay ng utos ng Diyos, hindi natin ito gagawin ayon sa ating sariling kagustuhan o sa paraan na nakakapagbigay ng kaligayahan sa atin lamang. May mga dapat gawin, ito ay ibigin ang Diyos. May mga dapat ding iwasan (v. 6b-7).

at huwag kayong lumiko sa kanan o sa kaliwa; huwag kayong makihalo sa mga bansang ito na nalalabi sa gitna ninyo; huwag din ninyong banggitin ang mga pangalan ng kanilang mga diyos, ni susumpa sa pamamagitan nila, ni maglilingkod o yuyukod sa mga iyon

Josue 23:6b-7

Baka sa pag-aakala nating iniibig natin ang Diyos ay may mga bagay na dinadagdag tayo. Baka bukam-bibig lang natin ang pag-ibig sa Diyos, ngunit ang ating puso ay punong-puno ng mga idolo. Ano ang mga diyos-diyosan sa puso mo? Ano ang inuuna mo? Ano ang mas binibigyan mo ng oras higit sa Diyos? Anong mga kasalanan ang iyong itinatago sa puso mo?

Kung ikaw ay nakikipaglaro sa kasalanan, kapatid, mahabag ka sa sarili mo. May disiplina mula sa Diyos para sa Kanyang mga iniibig. Kung hindi ka dinidisiplina ng Diyos, umiyak ka na dahil baka di ka talaga anak ng Diyos.

nagtutustos ang Diyos ng mga bagay para sa ating buhay v. 14

“At ngayon, sa araw na ito ay malapit na akong humayo sa lakad ng buong lupa, at nalalaman ninyo sa inyong mga puso at kaluluwa na walang bagay na nagkulang sa lahat na mga mabuting bagay na ipinangako ng PANGINOON ninyong Diyos tungkol sa inyo; lahat ay nangyari sa inyo, wala kahit isang bagay na nagkulang.

Joshua 23:14 ABAB

Walang kahit isang bagay na nagkulang sa mga tao ng Diyos. Hindi lang ang Diyos ang gumagawa para sa kanila, Siya din ang nagtutustos at nagpupuno ng kanilang pangangailangan. Alam iyan ng Kanyang mga tao. Matapat Siya sa Kanyang pangako.

Ano ang ginagawa ng Diyos para tustusan tayo araw-araw na hindi nagkukulang? Marahil maiisip mo ang mga bagay sa mundo. Pero nais kong tukuyan ang bagay na pinaka-kailangan ng Kanyang mga tao: Ang Salita ng Diyos!

Nahihirapan ka sa pakikipagbaka sa kasalanan? Magbulay ka ng Salita ng Diyos! Nais mong magkaruon ng karunungan para sa isang mabigat na desisyon? Magbasa ka ng Salita ng Diyos! Nais mong mamuhay ng may kabanalan? Pumunta ka sa Salita ng Diyos!

Nakakarinig tayo ng mensahe tuwing linggo para mahubog tungo sa wangis ng Panginoong Hesu-Kristo. Sapat na yun na doktrina para tayo ay lumago. Yan ang mga pagbulay-bulayan natin. Isang pagpapala na ikaw ay nakakarinig ng matapat na pangangaral ng Salita ng Diyos. Ngunit ano ang ginagawa mo dito? Yan ang pagtutustos ng Diyos. Ngunit sikapin mong isabuhay ang mga mensahe na iyong napakinggan.

May ginawa ang Diyos para sa atin, may binigay Siyang maliwanag na tagubilin, at nagtutustos ang Siya ng mga bagay para sa ating buhay araw-araw. Sa mga bagay na ito, ano ang dapat ibigay natin sa Diyos? Ang nararapat lamang na sagot ay ang ibigin ang Diyos at ibigay ang pagmamahal na nauukol sa Kanya lamang. Lalo pa nawang magbaga ang pag-ibig natin sa Diyos.

Kung wala ka pa sa Panginoong Hesu-Kristo. Hindi nagkulang ang Diyos sa pag-ingat sa iyo araw-araw kahit ikaw ay sumusuway sa Kanya o nabubuhay na walang pagpapahalaga sa Kanya. Di ba dapat mo din siyang ibigin at maglagak ka ng pagtitiwala sa Kanya. Di ba dapat mo din ipagkatiwala ang iyong buhay sa Kanya na nagbigay ng buhay para sa mga makasalanan na tulad mo at tulad ko? Di ba dapat mo rin ipagkatiwala sa Kanya ang pangwalang-hanggan mo?

Sa Diyos lamang ang papuri!


Ito ay hango sa mensahe ni Ptr. Joel Basia sa First Anniversary gathering ng Bella Vista Covenant Bible Fellowship, outreach ng Salitran Covenant Bible Church.

Published by Jeff Chavez

Sinner saved by grace

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: