#21 Ano pa ang ibinigay ng Diyos kina Adan at Eba bukod sa kanilang mga katawan?


At nilalang ng PANGINOONG Diyos ang tao mula sa alabok ng lupa, at hiningahan ang mga butas ng kanyang ilong ng hininga ng buhay; at ang tao ay naging buhay na kaluluwa.

Genesis 2:7 ABAB

Sinabi sa Bibliya na hingihan ng Diyos ang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay. Ito ay tumutukoy sa pagbibigay ng Diyos ng buhay sa pisikal na katawan, sa pag-iisp, at sa espiritu bilang nilkha sa wangis ng Diyos.

Ipaunawa sa mga bata ang kahalagahan ng salitan ‘ibinigay’. Walang bagay na nagmula sa atin. Lahat ay ibinigay lamang ng mabiyayang Diyos. Hindi tayo ang gumawa sa ating sarili. Ito ay nagtuturo ng pagpapasailalim sa Diyos na nagbigay sa ating buhay.

Pinakita rin dito na pribilehiyo ang magkaroon ng buhay, anumang oras ay maaaring bawiin ito sa atin ng Diyos, kaya nararapat na tayo’y mabuhay na umiibig at naglilingkod sa Diyos lamang.

Isang katotohanan din na tayo ay binigyan ng kaluluwang hindi namamatay. Ito ay tumutukoy sa nagtatagal na pagkalikha sa tao. Ibig sabihin hindi lang sa mundo matatapos ang buhay natin. Mayroong walang hanggan na naghihintay sa atin, walang hanggang buhay sa piling ng Diyos sa pamamagitan ni Hesu-Kristo o walang hanggang kamatayan sa impyerno.

Turuan natin ang ating mga anak na ingatan ang kanilang buhay. Ang tunay na pag-iingat sa buhay ay makikita sa pagsisisi sa kanilang kasalanan at pananampalataya sa Panginoong Hesu-Kristo lamang.

Sa Diyos ang Papuri!

Ito ay gabay sa mga magulang sa pagtuturo gamit ang Katekismong Baptist para sa mga bata.


English Version

Q.21. What else did God give Adam and Eve besides bodies?
A. He gave them souls that will last forever. (Gen 2:7)

then the LORD God formed the man of dust from the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living creature.

Genesis 2:7 ESV

The bible says that God breathed into his nostrils the breath of life. It refers to the giving life—physical, mental, and spiritual — as created in the image of God.

Let the children understand the importance of the word ‘given’. Nothing came from us. Everything is given only by the gracious God. We do not make ourselves. It teaches submission to the God who gave us our lives.

It also shows that it is a privilege to have life. God can take it back from us at any time, so we should live loving and serving God alone.

It is also a fact that we are given a soul that will last forever. It refers to the ‘created perpetuity of man’. This means that our lives will not stop in this world only. There is an eternity waiting for us, eternal life with God through Jesus Christ or eternal death in hell.

Let us teach our children to be mindful of their lives. True mindfulness in life is seen in repenting of our sin and faith in the Lord Jesus Christ alone.

Note: This question is # 19 in the Children’s Catechism

Published by Jeff Chavez

Sinner saved by grace

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: