#18 Sino ang ating unang mga magulang?


Ang unang mga pahina ng bibliya ay tahasang pinabubulaanan ng mga hindi mananampalataya sa mundo. Nakakalungkot na may ibang mga Kristiyanong mangangaral na tinatanggi din ang aktwal na paglikha ng Diyos sa tao. Ang tanong ng Katekismo tungkol sa kung sino ang ating unang mga magulang ay nagbibigay diin sa katotohanan ng kung ano ang nakatala sa kasaysayan o ‘historicity’ nila Adan at Eba.

Ang mga sekular na paaralan ay mariing itinatanggi ang katotohanan sa Aklat ng Genesis patungkol sa pinagmulan ng tao at sinasabi na ito ay hindi nangyari sa kasaysayan. Ang kapahayagan sa Bibliya tungkol sa ating unang mga magulang ay taliwas sa iba’t ibang mga pananaw tungkol sa pinagmulan ng tao gaya ng ‘evolution’.

Pero dahil ito ay galing sa Diyos na may Akda ng lahat at hindi nagkakamali, ating pinagdidiinan na hindi sila ayon sa kwentong pambata o kathang-isip lamang. Ang katotohanang ito ay nagtuturo na sa Diyos tayo nagmula. Mainam na malaman ito ng bata ngayon palang dahil ito ay pundasyon ng susunod na mga katanungan patungkol sa tipan ng Diyos at pagpasok ng kasalanan sa mundo.

Sa Diyos ang Papuri!

Ito ay gabay sa mga magulang sa pagtuturo gamit ang Katekismong Baptist para sa mga bata.


English Version

Q.16. Who were our first parents?
A. Adam and Eve. (Gen 2:7, 22)

The first pages of the bible are explicitly rejected by the unbelievers of the world. Sadly, there are other Christian preachers who also deny God’s actual creation of man. The Catechism’s question about who our first parents were emphasizes the truth of what is recorded in the history or the ‘historicity’ of Adam and Eve.

Secular schools vehemently deny the truth in the Book of Genesis regarding the origin of man and say that it did not happen in history. The biblical revelation about our first parents is contrary to various views about the origin of man such as ‘evolution’.

But since it is from God as its author who is infallible, we emphasize that the Scripture is not based on children’s stories or mere fiction. This truth teaches that we came from God. It is good for the child to know this by now because it is the foundation of the next questions about God’s covenant and the entrance of sin into the world.

Note: This question is # 16 in the Children’s Catechism

Published by Jeff Chavez

Sinner saved by grace

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: