#9 Ano ang Diyos?


Ang Diyos ay espiritu, at ang mga sumasamba sa kanya ay kailangang sumamba sa espiritu at katotohanan.”

John 4:24 ABAB

Ang kalikasan ng Diyos ay hindi natin lubusang mauunawaan dahil nga Siya ay Diyos at tayo ay tao. Gayunpaman, ipinahayag sa Bibliya kung “ano” Siya. Tandaan, ang tanong na “ano” ay tumutukoy sa “essence” o kalikasan ng Diyos.

Kapag pinag-uusapan ang tungkol sa kalikasan ng Diyos, dawalang paraan para maunawaan ito. Sa pamamagitan ng pagpapatibay (affirmation) at pagtanggi (negation). Ayan ang nabasa natin sa Katekismo. Ang Diyos ay Espiritu (pagpapatibay) at walang katawan tulad ng tao (pagtanggi). Sa una ay pagtukoy kung ano at sino Siya, ang pangalawa, dahil nga sa ating limitasyon, ay ating inihihiwalay Siya sa anumang hindi perpekto.

Mahirap ipaliwanag sa mga bata kung ano ba ang Espiritu dahil nga concrete ang kanilang pang-unawa. Hindi pa nila masyadong maunawaan ang mga abstract na konsepto. Pwedeng sabihin na hindi natin Siya nakikita at walang Siyang mga bahagi ng katawan na tulad natin. Dito ay bigyang-diin ng mga magulang na hindi talaga Siya tuwirang maihahalintulad sa anumang bagay dito sa mundo at nararapat silang magpasakop sa kapahayagan ng Bibliya.

Dahil ang Diyos ay Espiritu, ipaunawa din sa mga bata na ito ang dahilan kung bakit sa ating pagsamba ay wala tayong mga inukit na larawan or rebulto. Sinabi sa John 4:24 na ang ating pagsamba ay sa Espiritu at sa katotohanan.

Ito ay gabay sa mga magulang sa pagtuturo gamit ang Katekismong Baptist para sa mga bata.


English Version

Q.9. What is God?
A.    God is a Spirit and does not have a body like men. (Jn 4:24)

God is spirit, and those who worship him must worship in spirit and truth.”

John 4:24 ESV

The nature of God cannot be fully understood because He is God and we are human. However, the Bible reveals “what” He is. Remember, the question “what” refers to the essence or nature of God.

When speaking about the nature of God, there are two ways to understand it. By way of affirmation and negation. That’s what we read in the Catechism. God is Spirit (affirmation) and does not have a body like man (negation). The first is determining what and who He is positively, the second, because of our limitations, we separate Him from anything imperfect.

It is difficult to explain what the Spirit is to children because their understanding is concrete. They do not yet quite understand abstract concepts. We can say that we cannot see Him and He does not have body parts like us. Here the parents should emphasize that He cannot really be directly compared to anything in this world and that they should submit to the revelation of the Bible.

Because God is a Spirit, also help the children understand why we do not have carved statues or idols in our worship. John 4:24 says that our worship must be in Spirit and in truth.

To God be the glory!

Reference:

Jones, Mark. God Is : A Devotional Guide to the Attributes of God. Wheaton, Il, Crossway, 2020.

Published by Jeff Chavez

Sinner saved by grace

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: