#2 Ano pa ang nilikha ng Diyos?

Hindi lang nilikha ng Diyos ang mga bata at ang lahat ng tao. Siya din ang lumikha ng lahat ng mga bagay.

Ang Diyos ay walang pasimula, ngunit ang lahat ng bagay na nilikha ay nagsimula. Ang Genesis 1:1 ay nagsisilbing introductory summary ng literal na anim na araw ng paglikha ng Diyos.

Kaya nga naman mali ang Big Bang Theory na nagsasabing ilang bilyong taon na ang sanlibutan. Dapat ituro sa mga bata na malinaw ang Bibliya tungkol sa kasaysayan ng paglikha.

Dahil ang lahat ng bagay ay nililkha ng Diyos, nararapat lamang na ituro sa mga bata na kanilang pahalagahan at ingatan ang lahat ng mga bagay. Sila rin ay inatasan ng Diyos bilang Kanyang katiwala dito sa mundo.

Himukin din na sila ay magpasalamat dahil nilikha ng Diyos ang mga bagay para sa ikabubuti ng tao at sa Kanyang kaluwalhatian.

Sa Diyos lamang ang Papuri!


Ito ay gabay sa mga magulang sa pagtuturo gamit ang Katekismong Baptist para sa mga bata.


English Version

Q.2. What else did God make?
A.    God made all things. (Gen 1:1)

God did not just create children and all people. He also created all things.

God had no beginning, but everything created had a beginning. Genesis 1: 1 serves as an introductory summary of the literal six days of God’s creation.

That is why the Big Bang Theory, which says that the universe is several billion years old, is wrong. Children should be taught that the Bible is clear about the history of creation.

Since all things are created by God, it is only right to teach children to appreciate and take care of all things. They are also appointed by God as His stewards here on earth.

Also encourage them to be thankful that God created things for the good of man and for His glory.

To God be the glory!

Published by Jeff Chavez

Sinner saved by grace

3 thoughts on “#2 Ano pa ang nilikha ng Diyos?

  1. Hello Jeff! I enjoy your post. Would it be too much to ask if you could place an English version under your Filipino version. I usually copy and paste it to “google translate” to read. Thanks for considering this request. Keep up the good post!
    Hello Jeff! Nasisiyahan ako sa iyong post. Sobra bang magtanong kung maaari kang maglagay ng isang Ingles na bersyon sa ilalim ng iyong bersyon na Filipino. Karaniwan kong kinokopya at i-paste ito sa “google translate” upang mabasa. Salamat sa pagsasaalang-alang sa kahilingang ito. Panatilihin ang magandang post!

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: